TH | ENG
 

 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 18
ระหว่างวันที่ 19 - 22  พฤษภาคม พ.ศ.2557

 
 

 

   กำหนดการฝึกอบรม
   สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 หรือ 150 คนแรกที่ชำระค่าลงทะเบียน
     (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อสมาคมฯ ได้รับหลักฐานการโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น)

   แบบฟอร์มนำส่งหลักฐานการโอนเงิน
   แบบฟอร์มการจองห้องพัก (จองด้วยตนเอง)  ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
  
 รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ผู้ชำระค่าลงทะเบียน)

   พิมพ์ใบสมัครย้อนหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณเกศินี เกิดถาวร
สมาคมสหกิจศึกษาไทย (http://www.tace.or.th) 111 ต.สุรนารี  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0-4422-3105 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089-844-9220
โทรสาร 0-4422-3104   E-mail : tace@sut.ac.th

 

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมสหกิจศึกษาไทย


- บันทึกรับรองรายงานฯ
- รายงานการประชุม

 
“Work Integrated Learning: Building Capacity”
Wednesday 1st – Friday 3rd October, 2014
at Gold Coast, Queensland, Australia
Click here more detail. 

 

 


 

 

 

 

 


 

โปรดให้คะแนน ความพึงพอใจ ในการใช้งานของเว็บไซด์นี้?


   ฐานข้อมูลสหกิจศึกษา  
   
   
  (International
Co-operative Education Database)
 
   คลินิกให้คำปรึกษา
 สหกิจศึกษา
คลิก
 
มีนาคม
พฤษภาคม
+ +
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Link >> สถาบันที่ทำสหกิจศึกษา

    

 

 

 

 

 

 

 

 


เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044)-223105 โทรสาร (044)-223104

02394025